Knihovna / The Library

CZ

Architektonické řešení výstavy Knihovna v Galerii UM na UMPRUM, 2018. Výstava „Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze“ představuje analytický a zároveň vizionářský pohled na knihy – jaké v minulosti byly a jaké v budoucnu být mohou. Hlavním zdrojem a inspirací této výstavy je knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, její bohatý fond a jedinečné svazky. Architektonické členění výstavy je řešeno přísně v osové symetrii. U vstupu stojí centrálně umístěný objekt knihovny s nadsázkou komponovaný. Zde jsou umístěny texty a originály vzácných svazků z knihovny UMPRUM. Poté jsou symetricky umístěny exponáty. Na levé straně je konkrétní kniha, která slouží jako předobraz k její transformaci do nových médií na straně levé. Celou výstavu spojuje barevnost, která vychází z historické zelené barvy použité ve školní knihovně. Kurátoři: Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, nová média: studenti grafického designu pod vedením Petra Krejzka, foto: Ondřej Přibyl.

ENG

Architectural design of the Library exhibition in UM Gallery at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, 2018. Exhibition „Library. Volumes and Digitizes, Collections and Databases „is an analytical and visionary look at books – what they were in the past and what they may be in the future. The main source and inspiration for this exhibition is the library of the AAAD in Prague, its rich collection and unique volumes. The architectural division of the exhibition is solved strictly in axial symmetry. At the entrance is a centrally located library building with exaggerated composition. Here are the texts and originals of rare volumes from the AAAD library. Then the exhibits are placed symmetrically. On the left is a specific book that serves as a model for its transformation into new media on the left. The whole exhibition is connected by colors, which are based on the historic green color used in the school library. Curators: Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, new media: graphic design students led by Petr Krejzek, photo: Ondřej Přibyl.