Kontakt / The Contact

CZ

Architektonické řešení výstavy Kontakt konané v roce 2018, galerie Kvalitář. Výstava prezentuje vybraná díla mezinárodního sympozia keramiky v Bechyni. Členění prostoru vychází ze sochařského charakteru celé expozice. Výstavní plochy jsou plastické a členěné, avšak ve své geometričnosti čisté. Všechny použité materiály jsou použity ve své surovosti v kombinaci s bílou barvou. I přes malý prostor galerie a relativně velký počet vystavených děl použitý mobiliář propůjčuje exponátům jejich potřebnou intimitu a zároveň poskytuje divákovy při cestě prostorem moment překvapení. Výstava představuje díla autorů, kteří se zúčastnili sympozia v letech 1966 až do roku 2018. Dlouhá tradice mezinárodního sympozia reflektuje svou činnost na souborné výstavě skrze výběr děl od více než dvou desítek autorů. Foto: Studio Flusser.

ENG

Architectural design of the Kontakt exhibition held in 2018, Kvalitář Gallery. The exhibition presents selected works of the International Symposium of Ceramics in Bechyně. Design of the space is based on the sculptural character of the entire exhibition. The exhibition areas are plastic and divided, but clean in their geometry. All materials are in raw form in combination with white color. Despite the small space of the gallery and the relatively large number of exhibited works, the furniture used lends the exhibits their necessary intimacy and at the same time provides the spectator with a moment of surprise on the way through the space. The exhibition presents the works of authors who took part in the symposium from 1966 to 2018. The long tradition of the international symposium reflects its work on a group exhibition through a selection of works by more than two dozen authors. Photo: Studio Flusser.