Reynek v dialogu

CZ

Architektonické řešení výstavy konané v roce 2022 v galerii 8smička. Členění výstavy pracuje s paneláží jako s asociativní plochou. Na stěnách se střídají různé povrchy a zrnitosti od hladké až po hrubou štukovou strukturu, což navazuje pocit určité nejistoty mezi výrazem interiéru a exteriéru. Na zdech jsou použity jemné barevné odstíny a ručně vyryté texty korespondující s grafickými technikami Bohuslava Reynka, ale i s prací dalších autorů – ať už jde o ryté obrazy do zdí u Aléna Diviše, malované s povrchy stěn v architektuře u Balthuse nebo rytí do tuše Josefa Bolfa. Galerijní instalace dvanácti dialogů Reynka s dalšími umělci je členěna geometrickými panely doslova zapichujícími se do prostoru. V první části se divák klikatí v pomyslném labyrintu, další místnost se více otevírá a navazuje pocit exteriéru díky kruhové lavici a poslední třetí místnost už je čistá, otevřená. Výstava tak končí světlem a audio-instalací s kamennou lavicí.

Název výstavy: Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad. Kurátoři: Miloš Doležal, Martin Herold. Grafický design: Stěpán Malovec, Martin Odehnal. Autorská realizace ryté typografie: Jan Čumlivski, Jakub Plachý. Foto: Eva Bystrianská

ENG

Architecture of the exhibition, year 2022, Gallery 8smička in Humpolec. Inside the exhibition space, we work with the walls as an association. Different surfaces and grain sizes alternate on the walls, from smooth to rough stucco structure, which creates a feeling of uncertainty between the appearance of the interior and the exterior. Soft color shades are used on the walls and hand-engraved texts correspond with the graphic techniques of Bohuslav Reynek, but also with the work of other authors – whether it is the engraving of images into walls by Alén Diviš, painted with wall surfaces in architecture by Balthus or the ink engravings of Josef Bolf. The gallery installation of twelve dialogues between Reynek and other artists is structured by geometric panels that literally stick into the space. In the first part, the viewer meanders through an imaginary labyrinth, the next room opens up more and establishes the feeling of the exterior thanks to the circular bench, and the last third room is already clean, open. The exhibition ends with a light and audio installation with a stone bench.

Title: I Walk Through Solitude of Dust with Glimpses of Gardens. Curators: Miloš Doležal, Martin Herold. Graphic design: Stěpán Malovec, Martin Odehnal. Engraved typography: Jan Čumlivski, Jakub Plachý. Photo: Eva Bystrianská