CZ

Studio O + M znamená Ondřej plus Monika. Stojíme na pomezí mezi výtvarníky a architekty. Baví nás věci navrhovat, ale i vyrábět. Smysluplnost, správné proporce, harmonická kompozice a opravdovost materiálů jsou pro nás hlavními pilíři při hledání návrhů od malých měřítek až po regulérní architekturu. Zajímají nás jak individuální a umělecké projekty, tak i práce pro instituce zejména při tvorbě výstavních expozic a mobiliářů.

Seznámili jsme se jako spolužáci na UMPRUM. Monika studovala produktový design a poté ukončila svá studia diplomovou prací v ateliéru Sklo (2017). Ondřej studoval několik semestrů jako architekt na pražské technice a poté vystudoval teorii umění na UMPRUM, kde formou stáží navštěvoval praktické ateliéry architektury a užitých umění (2013). Práce na projektech a podobné uvažování nás po několika letech dovedla až k založení vlastního studia.

ENG

Studio O + M means Ondřej plus Monika. We stand on the border between artists and architects. We enjoy both designing and making things. Makeing sense, proportions, truthfulness of materials and harmonic compositions are the main pillars in the search for designs from small scales to regular architecture. We are interested in individual projects as well as work for institutions in the creation of exhibition stands and furniture. 

We met as classmates at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. Monika studied product design and then completed her studies with a diploma thesis in the Glass Studio (2017). Ondřej studied several semesters as an architect at the Prague Technical University and then studied art theory at the AAAD in Prague, where he attended practical studios of architecture and applied arts through internships (2013). After several years in practice, working together on projects led us to establish our own studio.